Wanneer U geen bevestigingsmail ontvangt van uw bestelling, graag contact opnemen met info@2liloushop.com

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties die worden gedaan via de webwinkel 2lilou, met maatschappelijke zetel te België, 2lilou, Steenselbergweg 11, 3620 Lanaken te Belgie. Staat ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0732.879.738 (hierna, de “Onderneming”) door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten aankoopt bij de Onderneming (hierna, de “Koper”). Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Koper, minstens behouden zij hun aanvullende werking.
1.2 Door een bestelling te plaatsen op www.2liloushop.com aanvaardt U de verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de wijziging van de voorwaarden worden geplaatst.

 

Artikel 2 Aanbod en prijzen
2.1 De producten zoals aangeboden in de webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. de Onderneming is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2.2 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, doch kan de Onderneming niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.
2.3 De prijzen die worden vermeld zijn vermeld in Euro (€) en zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Elk aanbod bevat de nodige informatie over verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten. De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijs te verbeteren ingeval van een materiële fout. Prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de leveringsplaats of omstandigheden met betrekking tot de levering wijzigen op verzoek van de Koper, of indien de Koper hiertoe onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, is de Onderneming gerechtigd om kosten die voortvloeien uit dergelijke wijziging of onjuiste informatie te factureren aan de Koper.

 

Artikel 3 Bestellingen
3.1 De Koper plaatst bestellingen via de webwinkel www.2liloushop.com volgens het normale bestelproces.
3.2 Geplaatste bestellingen binden de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van een geplaatste bestelling. Bestellingen binden de Onderneming slechts na schriftelijke orderbevestiging (per post of per e-mail) uitgaande van een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de Onderneming.
3.3 Indien de orderbevestiging afwijkt van de bestelling is deze orderbevestiging bindend voor de Koper, tenzij hij binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk (per post of per e-mail) verklaart dat hij hier niet mee akkoord is.
3.4 In geval van annulering van een bestelling na orderbevestiging door de Onderneming, zal de schade van de Onderneming minimaal worden begroot op 30% van de prijs zoals weergegeven in de orderbevestiging (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere geleden schade te bewijzen en te vorderen, of om de uitvoering van de overeenkomst te eisen. Indien de Koper nalaat deze schadevergoeding te betalen, zal er een forfaitaire interestvoet van 10% van toepassing zijn, te rekenen vanaf de datum van ingebrekestelling en aanmaning tot betaling van deze schadevergoeding.
3.5 Indien de Koper een Consument is, dan heeft de Consument in afwijking van dit artikel 3 het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de bestelling te herroepen, overeenkomstig de instructies die geraadpleegd kunnen worden via de beschrijvingen onder "retourneringen en retourformulier". Voor de herroeping kan de Consument gebruik maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping/retourformulier, maar is hiertoe niet verplicht. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of door de Consument aangewezen vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument is de Consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product. In geval van herroeping draagt de Consument de kosten voor de terugzending van de producten. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het herroepingsrecht staat niet open voor Professionele Kopers.

 

Artikel 4 Levering
4.1 Leveringstermijnen die worden aangegeven in de orderbevestiging (1-3 werkdagen) zijn louter indicatief. De Onderneming streeft ernaar alle bestelling zo snel mogelijk te behandelen.
4.2 De levering van producten geschiedt Ex Works (EXW) bij de Onderneming, zelfs indien het transport gebeurt door de Onderneming, in welk geval de Onderneming louter optreedt als lasthebber van de Koper.
4.3 Verzending en transport gebeurt op kosten en op risico van de Koper, ongeacht de wijze van organisatie van het transport. De Koper kan de producten op eigen kosten verzekeren.
4.4 Overschrijding van de levertermijn kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot schadevergoeding.
4.5 Indien de Koper een Consument is, dan heeft de Consument recht op een levering niet later dan 30 dagen na de bestelling, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door de Consument schriftelijk aangegeven aanvullende termijn, die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien de Onderneming ook niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, dan mag de Consument de bestelling annuleren, zonder de in artikel 3.4 bedoelde schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 5 Protesten
5.1 De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) controleren op juistheid. Daarbij behoort Koper te controleren of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
5.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen op straffe van verval binnen drie werkdagen na levering schriftelijk – per aangetekend schrijven - aan de Onderneming te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie werkdagen na ontdekking (of nadat het gebrek behoorde te zijn ontdekt) doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld per aangetekend schrijven met vermelding van de reden.
5.3 Protest en/of enig conflict, geven de Koper nooit het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen ten aanzien van de Onderneming op te schorten, of om de bestelling of levering te annuleren. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt geprotesteerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst de Koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming op de wijze zoals door de Onderneming aangegeven, met uitzondering van het herroepingsrecht van de Consument zoals bepaald in artikel 3.5.
5.4 Onverminderd artikel 5.2, is de garantie beperkt tot de wettelijke vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De Onderneming is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de producten gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering. Na het verstrijken van deze termijnen is de Onderneming geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de producten meer verschuldigd. Het is aan de Koper om de gebrekkigheid van de door de Onderneming geleverde producten te bewijzen.
5.5 De Onderneming verleent een Consument de wettelijke garantie van twee jaar vanaf de levering voor verborgen gebreken in de producten in de zin van artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Onderneming en/of op de verpakking behandeld zijn.

 

Artikel 6 Betaling
6.1 Alle betalingen dienen te gebeuren alvorens over wordt gegaan op de verzending van het product. De betalingen kunnen gedaan worden zoals aangeven in de webshop. De Onderneming kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
6.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de Koper, door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.
6.3 Betalingen dienen uiterlijk te gebeuren binnen de termijn zoals aangegeven in de factuur. Bij niet-tijdige (of niet volledige) betaling is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op het openstaand factuurbedrag verschuldigd. Deze nalatigheidinterest stemt overeen met de intrestvoet bepaald in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien is de Koper in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan de Onderneming met een minimum van 50 euro per factuur. Deze interesten en schadevergoeding gelden mutatis mutandis in het voordeel van de Consument in relatie tot openstaande bedragen door de Onderneming aan de Consument verschuldigd.
6.4 Laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur, brengt van rechtswege de eisbaarheid mee van de, zelf niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Koper.
6.5 Klachten op een door de Onderneming aan de Koper gezonden orderbevestiging met betalingsverzoek dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan de Onderneming te worden medegedeeld en dienen door de Onderneming binnen zeven dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en risico
7.1 Zolang de Onderneming enig bedrag van de Koper te vorderen heeft, blijven alle geleverde producten eigendom van de Onderneming. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het eigendomsvoorbehoud.
7.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Koper verboden de geleverde producten te verkopen, verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen, een en ander behoudens voor zover dit geschiedt in haar normale bedrijfsuitoefening.
7.3 De Koper zal aan elke derde die op de producten ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat de Onderneming eigenaar van de producten is. Eveneens zal hij op dit moment onverwijld de Onderneming schriftelijk inlichten.
7.4 Het risico op verlies van of schade aan de producten zal worden overgedragen op de Koper op het moment van aanvaarding van de algemene voorwaarden. Hierin inbegrepen is het risico in geval van onvoorziene omstandigheden, toeval en overmacht.
7.5 Ten aanzien van de Consument gaat het risico van verlies of beschadiging aan de producten over op de Consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen. Indien de levering geschiedt op een andere wijze dan voorgesteld door de Onderneming, dan gaat het risico over op de Consument bij levering aan de vervoerder.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien de Onderneming aansprakelijk zou gesteld worden voor enige directe schade, dan kan zij maar gehouden zijn tot een schadevergoeding die niet meer bedraagt dan maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige zaak deel uitmaakt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van de Onderneming in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
8.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.3 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Onderneming is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Onderneming kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten
9.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de Onderneming zich de rechten en bevoegdheden voor die de Onderneming toekomen. Alle door de Onderneming eventueel verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, zoals ontwerpen, tekeningen, (elektronische) bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Onderneming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
9.2 De Koper verwerft geen enkel intellectueel eigendomsrecht van de Onderneming.
9.3 De Koper vrijwaart de Onderneming voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 10 Verwerking persoonsgegevens
De Onderneming leeft de toepasselijke regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming strikt na. De Koper aanvaardt een verwerking van diens persoonsgegevens op de hierna beschreven wijze en voor de hierna beschreven doeleinden. De Onderneming zal de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat) en bankgegevens (rekeningnummer en betaalmethode). Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren. Dit met het oog op de verzorging van klantenadministratie en de verbetering van de algemene werking van de Onderneming. Deze persoonsgegevens zullen door de Onderneming, of in haar opdracht, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heeft de Koper het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. Rekening houdend met de stand van de techniek, met de uitvoeringskosten, met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en met de waarschijnlijkheid en de ernst van de mogelijke risico's, zal de Onderneming, haar eventuele vertegenwoordiger en/of verwerker, de passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De Onderneming zal elke meldingsplichtige inbreuk aanmelden bij de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit binnen de voorgeschreven termijnen en op de voorgeschreven wijze.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechters
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, tenzij de Koper een Consument is, in welk geval deze geschillen uitsluitend worden behandeld door het Vredegerecht van het kanton, of de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement van de woonplaats van de Consument.